Avís legal

El present és un Avís Legal que regula les condicions d’ús que han de ser observades i complides pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament atès que el fet d’accedir al mateix comporta l’acceptació de les condicions previstes en el mateix.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

Als efectes d’allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als usuaris del present lloc web que el titular del mateix és GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. (en endavant, GRC) amb domicili al carrer Nàpols, nº 222- 224, baixos (08013) Barcelona, amb CIF núm. A-60.715.901, i que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, protocol 5062, full 23, volum 28000, full B- 127230, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de l’empresa és: gestora@grc.cat

2.- Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i els bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present Avís Legal.

GRC podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’ofereixen a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís.

Tanmateix, GRC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en el present Avís Legal, tot això sense necessitat de cap preavís.

Els continguts de la pàgina web www.grc.cat, en especial les referències informatives, no constitueixen oferta vinculant, llevat que expressament s’indiqui el contrari. En cas que GRC presti a través del present lloc web algun tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, en el mateix s’establiran les condicions específiques que el regulin i la seva aplicació prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en el present Avís Legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

3.- Limitació de la responsabilitat

GRC queda eximida de tota responsabilitat respecte qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda en el present lloc web.

Tanmateix, GRC rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la incorrecta utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos, de manera temporal o definitiva.

GRT tampoc és responsable de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de GRC, per qualsevol mitjà incloent enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi a la pàgina web de GRC.

Malgrat prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar al nostre lloc web informacions actuals i exactes, GRC no pot garantir el rigor ni la vigència de tota la informació publicada, ni la inexistència d’errors o omissions, havent d’ésser conscient l’usuari que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present Avís Legal, sense cap garantia que la mateixa sigui exacta i actualitzada.

De la mateixa manera, GRC no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. En conseqüència, GRC no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

4.- Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que GRC pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avís Legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi GRC relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades en el mateix.

5.- Drets de Propietat Intel·lectual

GRC és titular o llicenciatària, segons el cas, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent la descripció dels serveis, text, imatges, fotografies, vídeos, dissenys, marques, logotips, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés al present lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest lloc web que no hagi estat expressament autoritzat per GRC.

L’usuari s’obliga a fer ús dels continguts del lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de GRC o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per GRC i no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de GRC de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o usuaris o descrèdit de GRC.

En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un ‘link’ o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar prèviament l’autorització expressa i per escrit de GRC, sense que l’atorgament d’aquesta autorització impliqui una relació entre GRC i el titular de la pàgina en què s’estableixi el ‘link’, ni l’aprovació o acceptació per part de GRC dels seus continguts o serveis.

Queda prohibit realitzar, sense el previ consentiment de GRC, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, GRC no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

6.- Privacitat

Durant la navegació pel present lloc web és possible que l’usuari hagi o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que GRC processarà d’acord amb els termes descrits a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT”, que queda incorporada al present Avís Legal per remissió des d’aquest apartat.

7.- Durada i Modificació

GRC tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix  per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de manera total o parcial per GRC.

GRC podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

8.- Legislació i Jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

Els usuaris i GRC, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir arrel d’aquest Avís Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Tel: 93 414 74 88 – 93 202 16 26
gestora@grc.cat

Oficina:
C \ Nàpols, 222-224, baixos
08013 Barcelona